EN PL

Szkolenia SEP

Dzięki nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich mamy możliwość poszerzyć swoją ofertę o szkolenia SEP.

Uprawnienia SEP to zaświadczenie kwalifikacyjne niezbędne do pracy m.in. w przemyśle w zakresie eksploatacji (E) lub dozoru (D) urządzeń elektrycznych.

Szkolenie SEP dedykowane jest głównie dla pracowników branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej dla instalacji i sieci określonych w danej grupie , w zakresie obsługi, konserwacji, remontu czy montażu urządzeń. Uprawnienia są niezbędne, zarówno na etapie budowania nowych instalacji, jak i modernizacji i remontu istniejących obiektów.

Dzięki szkoleniu można zdobyć uprawnienia SEP trzech kategorii:

G1 - kursy elektryczne, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) instalacji i sieci elektroenergetycznej przetwarzającej i zużywającej energię elektryczną

Zakres:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kv;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kw;
 5. urządzenie elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7.  sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
 11. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 12. urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

G2 - kursy energetyczne, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

Zakres:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kw wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kw;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kw wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kw;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kw;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kw;
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kw oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 mg;
 9. piece przemysłowe o mocy ponad 50 kw;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9;
 11. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 12. urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

G3 - kursy gazowe, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwo gazowe

Zakres:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 mpa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kpa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kpa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kw;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Kurs i egzamin

Wszelkie informacje i regulacje prawne dot. szkoleń SEP definiuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828) i określa m. in. rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz (w § 6.) zakres wiedzy wymaganej od osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z ich eksploatacją i dozorem.

Zgodnie z Rozporządzeniem nabycie uprawnień do pracy na określonym stanowisku (eksploatacji ? E lub dozoru ? D) musi być potwierdzone odpowiednim świadectwem wydanym ? na podstawie zdanego egzaminu ? przez komisję kwalifikacyjną. 

W Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, z którym mamy przyjemność współpracować, do wydawania takich świadectw uprawnionych jest powołanych blisko 100 komisji kwalifikacyjnych.

Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Komisje Stowarzyszenia ważne jest również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.

Termin ważności uprawnień elektrycznych SEP - 5 lat.

Zapisz się na szkolenie i egzamin SEP organizowane przez Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące poszczególnych szkoleń znajdziesz tutaj:?????????????

Szkolenia mogą być organizowane w terminach dodatkowych wg zapotrzebowania przez Klienta, w trybie indywidualnych ustaleń.

W celu ustalenia szczegółów, prosimy o kontakt:??????????

 
Log in See our YT channel View trainings calendar
Ask for an offer

Please enter your name

Please enter your e-mail address

Please enter your phone number

Please enter your name

CONTACT_ALERT_TYPE1

Please enter your message

* required fields

Submit

X